AL-ZUHRI

Piawaian Bahan-Bahan Pengajian

Folder Path: \

Folder: Piawaian Bahan-Bahan Pengajian

folder.png

 

"Institut ini akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan

nota, slaid, kertas peperiksaan dan pelbagai bahan pengajian yang disediakan

menepati garispandu yang ditetapkan oleh pengurusan.


Sekiranya, terdapat bahan-bahan pengajian yang didapati tidak bersesuaian

dari segi fakta, konteks atau sebagainya, 

kami mengalu-alukan maklum balas dari anda.


Komen anda akan dinilai sewajarnya oleh pengurusan

dan tindakan susulan bertepatan akan dibuat."